شرکت توسعه و عمران امید

کاربری پروژه

مسکونی ، موقعیت اداری و تجاری

جمع کل پایه مزایده

 معادل 21.000.000.000 ریال

شرایط شرکت در فراخوان

تضمین اجرای کامل تعهدات قرارداد مشارکت مدنی معادل 5% آورده مالک در پروژه بوده که همزمان با انعقاد قرارداد از متقاضی مشارکت اخذ می گردد.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادهای ارائه شده مختار است و به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ناقص و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد داد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان مشارکت می باشد.
بازدید از ملک باهماهنگی شرکت الزامی است.

نحوه پرداخت

از تاریخ 1400/07/17 لغایت 1400/08/04 (بغیر از روزهای تعطیل و پنجشنبه ها) طی ساعات 8 الی 16 جهت خرید اسناد فراخوان به مبلغ دومیلیون ریال به دبیرخانه و جهت کسب اطلاعات تکمیلی به معاونت املاک و مشارکت و فروش شرکت توسعه و عمران امید به (لینک نشانی ) مراجعه نمایند.