شرکت توسعه و عمران امید

کاربری پروژه

 پروژه مسکونی، تجاری (اهواز 250)

جمع کل پایه مزایده

 معادل 178.600.608.000 ریال

شرایط فروش

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

پاکتهای پیشنهادی به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/08/10 به واحد فروش شرکت واقع در نشانی مورد اشاره تحویل گردد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز یکشنبه 1400/08/12 انجام خواهد شد.

پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و کمتر از قیمت پایه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نحوه پرداخت

30 درصد نقد، 10 درصد تحویل واحد، 10 درصد انتقال سند، 50 درصد در اقساط   27 ماهه