شرکت توسعه و عمران امید

کاربری پروژه

 پروژه تجاری، اداری، خدماتی چمران (کرج)

جمع کل پایه مزایده

 معادل 2.000.000.000.000 ریال

شرایط فروش

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

پاکتهای پیشنهادی به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 به واحد فروش شرکت واقع در نشانی گروه توسعه ساختمان تدبیر تحویل گردد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه 1400/08/12 انجام خواهد شد.

پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و کمتر از قیمت پایه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نحوه پرداخت

20 درصد نقد،الباقی طی اقساط 30 ماهه(با امکان تهاتر مبلغ اقساط)

کلیه هزینه های مزایده به میزان دو دهم درصد ارزش پایه مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.

4027