شرکت بهساز کاشانه تهران

نام و مساحت طبق سند

مریم، مساحت 1565 مترمربع

جمع کل پایه مزایده

 معادل 1.752.800.000.000 ریال

شرایط فروش

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

پاکتهای پیشنهادی به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/08/24 به واحد فروش شرکت واقع در نشانی مورد اشاره تحویل گردد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه 1400/08/26 انجام خواهد شد.

پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و کمتر از قیمت پایه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نحوه پرداخت

20 درصد نقد، 10 درصد زمان تحویل،10 درصد زمان انتقال سند و 60 درصد طی اقساط 30 ماهه (10 قسط 3 ماهه) می باشد.

زمین مریم