شرکت توسعه و عمران امید

زمین فروشی

 اراضی شکوفه 1، 2

مبلغ کل پایه مزایده

3،167،950،000،000

شرایط فروش

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

پاکتهای پیشنهادی به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی یا ضمانت نامه بانکی به میزان 5% قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 به واحد فروش شرکت واقع در آدرس گروه توسعه ساختمان تدبیر تحویل گردد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه 1400/09/03 انجام خواهد شد.

پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و کمتر از قیمت پایه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بازدید از اراضی  براساس برنامه زمان بندی اعلامی از طریق دفتر فروش و با هماهنگی شرکت الزامی می باشد.

هزینه های مزایده

کلیه هزینه های مزایده به میزان دو دهم درصد ارزش پایه مزایده بعهده برنده می باشد.