شرکت بهساز کاشانه تهران

مزایده عمومی شماره 4040

کاربری تفریحی و توریستی

2 قطع زمین به مساحت 2000 مترمربع

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر : 88194178

شرایط فروش

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

پاکتهای پیشنهادی به همراه یک فقره چک بانکی تضمینی و یا ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه طبق فرم شرایط شرکت در مزایده می بایست حداکثر تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 به واحد فروش شرکت واقع در نشانی مورد اشاره تحویل گردد.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز چهارشنبه 1400/09/24 انجام خواهد شد.

پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و کمتر از قیمت پایه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرایط برنده مزایده

کلیه هزینه های مزایده به میزان 2 درصد بعهده برنده مزایده می باشد.

  20 درصد نقد، 10درصد زمان تحویل، 10 درصد زمان انتقال سند، 60 درصد طی اقساط 30 ماهه(10 قسط 3 ماهه) می باشد.