.

مدرسه برکت
پروژه مسکونی مجیدیه
شهرک مسکونی رسالت مشهد
مجتمع اداری تجاری گاندی